REKRUTACJA

Ruszyła rekrutacja do Przedszkola Król Maciuś !

Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko pozostało w naszym przedszkolu na kolejny rok szkolny proszeni są o pobranie ze strony internetowej przedszkola umowy na rok 2016/2017 na świadczenie opieki przedszkolnej oraz na żywienie, wypełnienie każdej z nich w dwóch egzemplarzach, podpisanie i złożenie łącznie 4 podpisanych umów w sekretariacie do dnia 10 marca 2016 roku.

Dopełnienie tych formalności spowoduje automatyczne zarejestrowanie dziecka w naszym przedszkolu bez konieczności brania udziału w rekrutacji elektronicznej.

Uwaga rodzice dzieci z rocznika 2010!

Zmieniono ustawę o systemie oświaty w zakresie określenia wieku dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu:

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum,   nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

Rodzice dzieci sześcioletnich mają wybór, dziecko może zostać w przedszkolu i kontynuować roczne przygotowanie przedszkolne lub rodzic może zapisać dziecko do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko sześcioletnie do klasy pierwszej, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

W związku z powyższym rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko pozostało w naszym przedszkolu na kolejny rok szkolny proszeni są o pobranie ze strony internetowej przedszkola umowy na rok 2016/2017 na świadczenie opieki przedszkolnej oraz na żywienie, wypełnienie każdej z nich w dwóch egzemplarzach, podpisanie i złożenie łącznie 4 podpisanych umów w sekretariacie do dnia 10 marca 2016 roku.

Umowa na żywienie 2016

Umowa na opiekę KM 2016