Zajęcia muzyczno-rytmiczne

Wychowanie muzyczne w naszym przedszkolu opiera się na następujących formach aktywności dzieci:

Grupowy śpiew: dyscyplinuje, wzmacnia więź z grupą, uaktywnia dzieci nieśmiałe, zalęknione, zahamowane, które poprzez zespołowy śpiew nawiązują kontakt z rówieśnikami. Wpływa pozytywnie na fizyczny rozwój dziecka: wzmacnia aparat głosowy, rozwija klatkę piersiową, dotlenia organizm, wyzwalając naturalną potrzebę ekspresji i wpływa dodatnio na system nerwowy.

Na prostym materiale śpiewanej piosenki dziecko jest w stanie zaobserwować: rytm, metrum, tempo, dynamikę, budowę – części i powtórzenia, nastrój – wszystko to, co w przyszłości będzie podstawą świadomej percepcji utworu muzycznego.

Teksty piosenek poszerzają wiadomości o świecie i otoczeniu, wzbogacają doświadczenie, rozwijają słownictwo dziecka oraz kształtują uczucia.

W naszym Przedszkolu wykorzystujemy różne metody umuzykalniania dzieci, min.:

Słuchanie muzyki metodą Batii Strauss integruje różne formy aktywności: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych. pozwala w sposób niewerbalny odkryć różne aspekty dzieła muzycznego: jego formę, tempo i rytm oraz dynamikę i barwę oraz w stosunkowo krótkim czasie osiągnąć cel zamierzony przez nauczyciela. Dzięki tej metodzie dzieci kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową. Utwór, mimo wielokrotnego słuchania nie traci na atrakcyjności. Dzieci odczuwają i przeżywają radość wspólnoty tworzenia, dostępną, jakby się mogło wydawać, tylko artystom.

Słuchanie muzyki poważnej jest okazją, by zetknąć dziecko z twórczością znanych muzyków, z wielkimi dziełami muzycznymi. Odpowiednia muzyka poprawia koncentrację, powoduje wzrost kreatywności i zapamiętywania, ułatwia naukę czytania i pisania, podwyższa motywację, opóźnia objawy zmęczenia, harmonizuje napięcia mięśniowe, poprawia koordynację ruchową. Terapeuci polecają wszystkim codzienne słuchanie muzyki. Okazało się, iż najlepiej stymulują mózg utwory Mozarta, Muzyka baroku – Vivaldiego, Telemanna, Bacha – wspomaga i przyspiesza proces przyswajania wiedzy, utwory Beethovena, Vivaldiego, Straussa harmonizują i integrują rytm pracy serca i mózgu.

Celem słuchania muzyki poważnej jest rozbudzenie miłości do muzyki i przygotowanie do świadomego korzystania z niej, zapewnienie możliwości pełnego rozwoju zdolności muzycznych, rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości artystycznej, a przez to rozbudzenie zamiłowania do muzyki.

Cele zajęć muzyczno-rytmicznych:

a także: